Gebruiksvoorwaarden, Disclaimer & Privacy Statement

website: www.vakspecialist.nl
versie 29 april 2019

1. Algemeen
1.1
Deze gebruiksvoorwaarden, disclaimer en privacy statement (hierna te noemen: Voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de informatie en diensten, aangeboden door de website: www.vakspecialist.nl. (hierna genoemd: vakspecialist.nl). Door het bezoeken van de website stemt de bezoeker automatisch in met deze Voorwaarden.
1.2
vakspecialist.nl is een platform waar vakspecialisten en opdrachtgevers, zowel particuliere als zakelijke, bij elkaar gebracht worden. Vakspecialisten kunnen zichzelf profileren en projecten plaatsen, opdrachtgevers kunnen klussen plaatsen. Het uiteindelijk afsluiten van een contract is een overeenkomst tussen de gebruikers (bezoekers website). MSL Services is géén partij in overeenkomsten die tot stand komen of zijn gekomen via vakspecialist.nl.
1.3
vakspecialist.nl is eigendom van MSL Services B.V.(hierna genoemd: MSL Services), gevestigd in Hoofddorp en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73770884.


2. Bereikbaarheid website
2.1
MSL Services doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de website beschikbaar is en vrij is van enig technisch defect. MSL Services aanvaardt géén aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg is van het (tijdelijk) niet toegankelijk zijn van de website.


3. Gepresenteerde informatie
3.1
MSL Services gaat zorgvuldig te werk bij het samenstellen en presenteren van informatie op de website. Bezoekers kunnen echter op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door of via de website aangeboden informatie. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.
3.2
De inhoud van de op de website geplaatste informatie en projecten over en van vakspecialisten wordt niet getoetst op het voldoen aan de Nederlandse wet en regelgeving. Mochten er onrechtmatigheden voorkomen heeft MSL Services te allen tijde het recht deze te verwijderen.
3.3
Bezoekers en/of gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door of via de website aangeboden informatie m.b.t. geschiktheid, nauwkeurigheid, en volledigheid. Tevens kunnen er geen rechten ontleend worden aan de gevolgen van de eventuele via de informatie ontstane transacties.

4. Websites en diensten van anderen
4.1
Op de website kan verwezen worden naar een andere website of een andere website kan doorverwijzen naar de website, bijvoorbeeld via een hyperlink. MSL Services aanvaardt géén enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of beschikbaarheid van andere websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website.


5. Intellectueel eigendom & Auteursrechten
5.1
Alle informatie op de website is eigendom van MSL Services. Dit geldt ook voor de vormgeving, huisstijl en logo's. Het is niet toegestaan informatie van deze website op welke wijze dan ook gedeeltelijk of geheel te kopiëren, te verspreiden of anderszins te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van MSL Services.


6. Persoonsregistratie & Privacy Statement
6.1
MSL Services respecteert de privacy van alle bezoekers van haar site. MSL Services neemt de wettelijke bepalingen dienaangaande zorgvuldig in acht. Bij het doorgeven van informatie via de website worden alleen die gegevens doorgestuurd die nodig zijn om tot een contact te komen.
6.2
Van bezoekers aan de website worden algemene gegevens bijgehouden, zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina's van de website of onze diensten. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.
6.3
Daarnaast worden gegevens die bezoekers zelf verstrekken door het aanmaken van een account, het uploaden van foto’s, logo’s en het plaatsen van teksten vastgelegd.
6.4
Alle gegevens worden gebruikt om de overeengekomen diensten en informatie te kunnen leveren.
6.5
MSL Services behandelt door bezoeker verstrekte informatie vertrouwelijk en bewaart deze op een server, beschermd door een firewall. MSL Services gebruikt de gegevens uitsluitend zoals uiteengezet in deze Voorwaarden en zal deze gegevens niet verkopen of doorspelen aan een derde partij tenzij de bezoeker daartoe uitdrukkelijke toestemming heeft verleend, wanneer MSL Services daartoe wettelijk verplicht is of overgenomen wordt door een derde partij.
6.7
Vakspecialisten dienen te allen tijde zorgvuldig om te gaan met de gegevens van bezoekers en moeten de privacyregels in acht nemen. MSL Services ervaart echter géén enkele aansprakelijkheid voor gedragingen en onzorgvuldig handelen van vakspecialisten.


7. Cookies
7.1
De website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser. Wanneer de bezoeker de website op een later tijdstip opnieuw bezoekt, controleert de website of er op diens computer een cookie aanwezig is. MSL Services gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het verzamelen van gegevens met betrekking tot bezoekgedrag.

7.2
Naast de cookies die door MSL Services worden geplaatst kunnen ook cookies worden geplaatst door software van derden. Zoals cookies van Google voor Google Analytics of andere leveranciers. Die software wordt gebruikt voor analyse van het dataverkeer.


8. Slotbepalingen

8.1
Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

8.2
Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarbinnen MSL Services gevestigd is.

8.3
Als enige bepaling uit deze Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Voorwaarden aan. In dat geval zal MSL Services ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van deze Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
8.4
MSL Services behoudt zich het recht voor de Voorwaarden eenzijdig aan te passen indien wijzigingen in het beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.
8.5
De gewijzigde Voorwaarden zullen op de website vakspecialist.nl terug te vinden zijn.